Vår verksamhet

LiCa förskolor arbetar har en allmän inriktning. Vi har samlat målen i läroplanen under fem målområdesrubriker för att tydliggöra det pedagogiska arbetet:

  • Värdegrund
  • Identitet
  • Språk
  • Matematik
  • Teknik
  • Natur och Miljö


LiCa förskolor har ett värdegrundspussel, som ligger till grund, tillsammans med målen i läroplanen, för förskolornas värdegrundsarbetet. Under hela höstterminen ger vi värdegrundsarbetet extra stort utrymme. Tillsammans med målområdet Identitet.
Gemensamt för alla avdelningar prioriteras matematikmålen under höstterminen.
Ingen barngrupp eller avdelning är den andra lik.
Barnens inflytande över den planerade verksamheten är utgångspunkt för samtliga avdelningar.

Barnens individuella lärande fångas i deras egen pärm, samt på Unikum.

Vårt viktigaste mål är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga i vår miljö och med oss alla i personalen.
Därför samtalar vi regelbundet om vårt förhållningssätt och lyfter kontinuerligt vår gemensamma Likaabehandlingsplan.


Utvärdering och utveckling den pedagogiska verksamheten

Vi utvärderar verksamheten kontinuerligt samt på planeringsdagar.
Varje vecka har avdelningarna möten. Under de mötena går de igenom veckan som varit.
Vi har personalmöten en gång i månaden.
Dessutom träffas varje månad pedagogerna under ett pedagogmöten.
Tillsammans lyfter vi då vår pedagogiska planering.
I slutet av varje termin gör vi en utvärdering av verksamheten.
Utvärderingen används som grund för vad som behöver utvecklas och förbättras
i den pedagogiska verksamheten.

Föräldrasamverkan

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag från föräldrar.


Öppet hus